headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 79, 2016  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Een lezeres van Verwachting stelde onlangs de volgende vraag. Uit onderzoek naar bijna-dood ervaringen blijkt dat sommige mensen tijdens deze gebeurtenissen te weten komen wat er in hun toekomst zal gaan gebeuren. Ze konden de getoonde gebeurtenissen later zo van hun lijstje afstrepen. 

Alles klopte. Is ons leven dus toch gepredestineerd? 

Omdat deze vraag ongetwijfeld bij meer mensen leeft, leek het ons goed hier een stukje over te schrijven. 

Predestinatie is een bijbels begrip dat ‘goddelijke voorbeschikking’ betekent. Het gaat uit van de gedachte dat God soeverein is en hij alles wat er gebeurt bepaalt en vaststelt, ongeacht wat een mens wil. De mens heeft in deze opvatting geen enkele vrijheid en bijgevolg ook geen eigen wil en verantwoordelijkheid. Alles wat er gebeurt en besloten wordt is de wil en verantwoordelijkheid van God. 

De leer van de predestinatie zult u in het esoterische christendom niet in deze vorm tegenkomen.

Wat u er wel zult vinden is de leer van karma en reïncarnatie. Ook deze leer gaat er van uit dat veruit het meeste dat wij in het leven ontmoeten al van te voren vastligt. Dat zien mensen die een bijna-dood-ervaring hebben, dan soms al vóór zich. Het lot of de lotssituatie waar we bij de geboorte instappen ligt dus ook in deze opvatting voor het grootste deel vast. Dat lot noemen we ‘karma’. 

Echter, dat wat we in ons lot of karma tegenkomen is niet buiten ons om door God bepaald, maar door onszelf. De lotsgebeurtenissen, situaties en mensen in ons huidige leven zijn de gevolgen van onze eigen daden in eerdere levens. Alles wat we toen gedaan, gezegd of gedacht hebben heeft direct gevolgen gehad voor ons tegenwoordige leven. Ja, het bepaalde de omstandigheden en situaties waar we nu mee te maken hebben. Zowel de moeilijke, pijnlijke, als de mooie en goede.

Vandaar, zo zegt het esoterische christendom, zijn wij zélf de veroorzakers van ons lot en niet God! 

De hoge geestelijke engelenwezens die ons lot leiden en die vanwege hun verhevenheid een ‘goddelijke’ status hebben, volgen alleen de spirituele wetten van oorzaak en gevolg die alles op aarde en in de kosmos doortrekken en bepalen. 

Zij maken dat wij in het leven na de dood terugkijken op ons afgelopen leven, zien wat goed en wat verkeerd ging en welke nieuwe opgaven er liggen. Dat schenkt ons de mogelijkheid de keer daarop 

goed te doen waar we eerder fout waren en daar bovendien persoonlijk en geestelijk aan te groeien. Daarom zeggen wij bij de terugblik op ons afgelopen leven vanuit ons hogere geestelijke zelf altijd, zonder meer, direct ‘ja’ tegen ons toekomstige lot. Met andere woorden: we zijn het volkomen eens met de opgaven die ons volgende leven zullen bepalen! Vandaaruit stappen we in ons nieuwe leven in de lotssituatie die de hoge engelenwezens voor ons hebben bereid. 

Zo helpt de wet van karma en reïncarnatie ons te ontwikkelen, zowel in goedheid en liefde als in bewustheid en wijsheid. In iedere incarnatie komen we zo een beetje verder. 

In tegenstelling tot de predestinatieleer berust de wet van karma en reïncarnatie zoals deze in het esoterische christendom wordt verwoord, op de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van ieder mens op aarde, niemand uitgezonderd. Hoe bewuster we met de situaties, mensen en verantwoordelijkheden die we in ons leven tegenkomen omgaan, hoe vrijer en wijzer we niet alleen in dit leven, maar vooral in een volgend leven zullen worden. In velerlei opzicht. 

En dat betekent: minder belastend, onvrij karma in dat volgende leven. En meer vrijheid van geest waarmee we wijzer en liefdevoller zullen omgaan met wat op ons pad komt. Zo groeien we niet alleen als persoon op zich, maar ook als mensheid als geheel.

De predestinatieleer kent in wezen geen ontwikkeling. Alles zou volgens deze opvatting onwrikbaar vastliggen. Nee, zegt het esoterische christendom hier op. Met de komst naar de aarde van de hoge Zonnelogos, Christus en zijn verbinding met ons innerlijk, is het element van de persoonlijke ontwikkeling ingetreden. De vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierdoor bij de mensen zélf komen te liggen. 

Anders gezegd, het is door de hoge Zonnegeest dat wij mensen, met behulp van de wetten van karma en reïncarnatie én het feit dat we dankzij hem naar onszelf kunnen kijken, zélf de bepalers van ons lot geworden zijn.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 66 2012. Een uitgave van de Stichting De Herout Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Judas, een naam die afschuw oproept

Judas – het is een naam die je niet gauw aan je kind zult geven. Een naam die de gedachte aan verraad oproept, aan het kwaad. Hij heeft immers Jezus Christus verraden, zodat de Farizeeërs hem konden laten oppakken.

 

Hoe kijkt het traditionele kerkelijke christendom naar de verlossing door Christus tijdens Goede Vrijdag en Pasen en hoe het esoterische christendom ? Daarvoor moeten we eerst beide karakteriseren.

In onze tijd neemt de belangstelling voor karma en reïncarnatie toe. Het geeft aan dat in het alledaagse menselijke bewustzijn de bewustzijnswereld van de geest bezig is wakker te worden. Daarmee komt er een einde aan het duistere tijdperk, het Kali Yuga. In het Kali Yuga, die on­geveer 5000 jaar duurde, moest de mens geleidelijk aan alle samenhang met de geestelijke we­reld verliezen om, volop levend in de fysiek-materiële wereld, zijn eigen zelf- of ik-be­wust­zijn te ontwikkelen.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr 78, 2016  Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

Noot vooraf: voor onze Vlaamse lezers en lezeressen – wier aantal snel toeneemt – moet de titel van dit artikel luiden:
Waarom werden we in België geboren?

Waartoe zijn wij op aarde en welke plek heeft de mens in de schepping? Vragen als deze zijn zo oud als de wereld. In iedere periode van de menselijke geschiedenis worden zij opnieuw gesteld. Wat heeft het esoterische christendom hierover te zeggen?