headerlogo2

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 70 feb 2014. Een uitgave van stichtingdeheraut

Stralend zonlicht bij het schilderij Abend über Golgotha van Wassilij Petrovich Wereschtschagin 

 Zonder titel   Collot dHerboisDe uitdrukking ‘Liefde is zo oud als de mensheid’ geeft een waarheid weer.

Liefde als warme, verbindende kracht tussen mensen ontstond op het moment waarop in oerververleden tijd de eerste mens op aarde kwam. De eerste mens kwam op aarde toen het ‘ik’ zich als individualiserende kracht met de lichamelijkheid van de wordende mens verbond.

Om dat te begrijpen moeten we weten dat het in ontwikkeling zijnde menselijke lichaam in die oertijd van de mensheid nog een primitieve, dierachtige vorm bezat. Hoge scheppende engelwezens in dienst van de Almachtige werkten echter op zo’n wijze in deze lichamelijkheid dat deze een ‘ik’ in zich konden opnemen. Dat ik was nodig omdat de mens alleen zó tot een zelfstandig en zelfbewust individu zou kunnen worden dat de in hem levende goddelijke geest – en daarmee wijsheid en liefde – tot in zijn hoogste vorm tot uitdrukking zou kunnen brengen.

Een aantal jaren geleden overleed een vrouw die ik kende. Ze was vrij oud geworden: 91 jaar. Ze stierf na een ziekbed van enkele maanden. In een gesprek zei ze dat zij niet zozeer leed aan het ongemak en de pijn van haar oude, zieke lichaam, maar aan de angst voor wat er komen zou na de dood. Toen ik doorvroeg vertelde zij dat ze bang was in de hemel voor een soort rechtbank te komen en daar veroordeeld te worden.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting 59 jun 2011. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ook www.stichtingdeheraut.nl

 

Een verschijning van Christus in het licht
De meeste mensen krijgen in de loop van hun leven een Christus-ervaring – en velen krijgen zelfs veel meer van dit soort ervaringen. Alleen: het zijn dikwijls zulke ‘onopvallende’ ervaringen dat de meesten van ons helemaal niet doorhebben dat het Christus zelf is die in die ervaring aan ons werkt en voelbaar wordt.

Uit: Rudolf Steiner Aus den Inhalten der Esoterischen Stunden III, GA 266/3,  blz 346, Hannover, 24 september l907.

De wederkomst van Christus: die term suggereert, dat Christus een tijdlang weggeweest is om nu terug te keren. Maar is hij eigenlijk wel weggeweest? Jezus heeft immers zelf, volgens het Evangelie van Mattheüs, gezegd:

‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld’.

Deze tekst bevat de slotwoorden waarmee Mattheüs zijn evangelie beëindigt; woorden dus, die een grote nadruk krijgen. Want natuurlijk heeft de evangelist zijn slotwoorden weloverwogen en daartoe geïnspireerd door de geestelijke wereld gekozen. Jezus, die de Christus werd, geheel en al Christus, belooft dus bij ons mensen te blijven, en wel voor altijd. Hoe kan dat?

  De eerste stap: de dood is geen einde

Weet je het al …
Weet jouw hart het al, dat de dood geen einde
is,
maar slechts een nieuw begin?

Binnenkort is het Pasen. Met Pasen wordt de instroom van de goddelijke liefdekracht van Christus in de wereld en de mensen herdacht, ruim tweeduizend jaar geleden. Die instroom vond plaats tijdens de kruisiging op Golgotha en de gebeurtenissen daarna.

Sindsdien woont dit hoge goddelijke wezen, deze Goddelijke liefde, in alles wat op aarde leeft: in de mensen, in de planten, in de dieren, in de wateren, ja, in alles wat deel uitmaakt van de aardse natuur.

Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr.692014. Een uitgave van de stichting De Heraut. Zie ookwww.stichtingdeheraut.nl
joachim anna maria

Moeder Maria: koninklijk was haar wezen en haar uitstraling. Ze was de dochter van vooraanstaande ouders, de hogepriester Joachim en zijn vrouw Anna.

  Dit artikel is overgenomen uit Verwachting nr. 40 - September 2006, een uitgave van Stichting de HerautStil staan bij het lijden van Jezus Christus
Sinds enige tijd ben ik innerlijk gericht op het lijden van Jezus Christus. Dat is overigens niet zozeer iets dat ik bewust zoek, het is meer iets dat zich aan mij voordoet. Iets diepers in mij vraagt mij om stil te staan bij de onvoorstelbare eenzaamheid die Hij doorleden heeft.

Christus is niet zomaar een geestelijk wezen. In hem leven en scheppen de hoge goddelijke krachten van de Logos en de Zonnegeest. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?